Garancia

Valamennyi általunk forgalmazott termékre azok magyarországi importőrei által biztosított garanciát vállalunk, melynek jogi vonatkozását a - 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról - tartalmazza. A Vásárló jogait a polgári törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. Törvény rögzíti.


Az általunk forgalmazott termékekhez tehát a garanciát a termékek magyarországi importőrei biztosítják Önnek, így élvezheti a szervízháttér biztonságát és a terméktámogatásokat.


Az általunk szállított készülékek csomagolásában találja a berendezéshez kapcsolódó készpénzfizetési számlát, valamint a jótállási jegyet, mely tartalmazza a garanciális feltételeket, amik egyes típusoknál eltérhetnek egymástól. Kérjük, hogy ezeket a dokumentumokat, valamint a termék teljes gyári csomagolását minden gyári kiegészítőjével együtt őrizze meg, mert egy esetleges garanciális problémája intézésénél ezekre szüksége lesz. Elveszett jótállási jegyet kizárólag a vásárlás tényét és napját igazoló készpénzfizetési számla ellenében tudunk pótolni!


A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó, mely kizárólag azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat mellett következett be.


Ön a Debreceni Klímatechnika Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó szabályai szerint. Ennek megfelelően kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a vállalkozásunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.


Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


Ön a kellékszavatossági igényeit a Debreceni Klímtechnika Kft-vel szemben érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Debreceni Klímatechnika Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön választása szerint a kellékszavatossági jogát vagy a temékszavatossági igényét érvényesítheti.


Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított kettő éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV.29.) NGM kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.


Klímaberendezések vonatkozásában fontos tudnia, hogy a készüléket kizárólag az Országos Monitoring és Képesítő testület által kibocsátott, a 310/2008 (XII. 20.) Kormányrendelet és a 303/2008/EK rendelet szerinti “kék kártyás” képesítéssel rendelkező szakember telepítheti, illetve helyezheti üzembe. A jótállási igény érvényesítésének további feltételei a vásárlás tényét igazoló számla megléte, a pontosan és hiánytalanul kitöltött jótállási jegy, a garanciális követelményként támasztott évenkénti karbantartások elvégzése, illetve azok megtörténtének igazolása a vásárló nevére és címére kiállított készpénzfizetési számlával, valamint annak a jótállási szelvény megfelelő helyen történő rögzítése. Ezek tudatában a szerelőtől követelje meg a dokumentumok pontos kitöltését, valamint kérje a szakszerű használat és üzemeltetés kioktatását.


Garanciális problémájának intézési módját a 49/2003. (VII. 30.) a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről GKM rendelet tartalmazza. Jótállási igényt érvényesíteni kizárólag a hitelesített jótállási jeggyel lehet. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell a készülék típusát és gyári számát, az eladás keltét, valamint az értékesítő bélyegzőjét. Kérjüka berendezés átvételekor a jótállási szelvényen ezek meglétét ellenőrizze.